fbpx

Jelszó visszaállítása

Adatvédelem

2019.05.09. by admin

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

 

 A SIODOM-2007 Kft , www.boatic.hu természetes személyek személyes adatinak kezelésére vonatkozó Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója.

Adatkezelő neve: Siodom-2007 Kft

Verziószám: v1.02

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira és a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére.

 

Érvényes 2024. 01. 01-től

Tartalomjegyzék:

 

 1. fejezet Általános – nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó – tájékoztató

          1.1       Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja

          1.2       Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

 • Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk
 • Adatfeldolgozói tevékenységgel kapcsolatos általános információk

 

 1. fejezet Az adatkezelő adatai

          2.1       Az adatkezelő adatai

          2.2       DPO – Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

 

3 fejezet         A kezelt személyes adatok köre, adatkezelési célokként

 1. számú cél – Számlázással kapcsolatos adatbázis kezelése
 2. számú cél – Minőségi kifogások kezelése, visszavét
 3. számú cél – Munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő adatkezelése
 4. számú cél – Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés
 5. számú cél – Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése
 6. számú cél – Ügyfél-átvilágítás céljából történő adatkezelés
 7. számú cél – Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
 8. számú cél – Hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés

 

 1. fejezet Az adatkezelő egyedi adatkezelése

 

 1. fejezet Adattovábbítások

 

 1. fejezet Cookie-k (Sütik)

          6.1       Mi a süti (cookie)?

          6.2       Miért használunk sütiket?

          6.3       Milyen sütiket használunk?

          6.4       Süti beállítások

 

 1. fejezet Az érintett jogai

          7.1       Tájékoztatáshoz való jog

          7.2       Az érintett hozzáféréshez való joga

          7.3       Helyesbítés joga

          7.4       Törléshez való jog

          7.5       Az adatkezelés korlátozásához való jog

          7.6       Adathordozáshoz való jog

          7.7       Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

          7.8       Tiltakozás joga

          7.9       Visszavonás joga

 

 1. fejezet Az érintett jogérvényesítési lehetőségei
 2. fejezet Adatvédelem

          9.1       Adatvédelmi incidens

          9.2       Általános adatvédelmi szabályozások

 

 1. fejezet Egyéb rendelkezések

 

 1. fejezet Adatvédelmi kisokos

 

 

 1. fejezet

Általános – nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó – tájékoztató

 

1.1      Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja

 

A Siodom-2007 Kft. cím: 1138 Budapest, Tahi u. 22. Fsz. 4.  (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos nemzetközi jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

A Siodom-2007 Kft. adatkezelésivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.boatic.hu címen, illetve kifüggesztve a székhelyén.

 

A Siodom-2007 Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásról kellő időben értesíti a közönségét, az előzőekben megadott webcímen.

 

A Siodom-2007 Kft. elkötelezett ügyfele és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Siodom-2007 Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, ami az adatok biztonságát garantálja.

 

1.2      Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

 

Az adatkezelés céljainál „adatkezelő”-ként megjelölt személy (aki, vagy amely önállóan vagy többes adatkezelés esetén másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja) (továbbiakban: adatkezelő) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat külön-külön (adatkezelésként kezelve) tart nyilván és  ad róla tájékoztatást jelent Adatkezelési Tájékoztató „Adatkezelési célok” fejezetében.

 

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

1.3      Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

 

Az adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez (mint például a könyveléshez, csomagszállításhoz, tárhelyszolgáltatáshoz) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést az adatkezelő és adatfeldolgozó(i) írásba foglalták. Az adatkezelő adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezetet, amely a feldolgozandó személyes adatok saját üzleti tevékenysége során történő felhasználásában érdekelt. Az adatkezelő által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az igénybe vett adatfeldolgozók adataira és tevékenységére vonatkozó részletek az adatkezelési céloknál kerültek feltüntetésre.

 

1.4      Adatfeldolgozói tevékenységgel kapcsolatos általános információk

 

Az adatkezelő egyes feladataival – különösen a könyvelési, számviteli tevékenységgel – kapcsolatosan adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozói tevékenységet külön, az adatkezelő partnerekkel egyenként megkötött adatfeldolgozói szerződés(ek) rögzítik és szabályozzák.

 

 

 1. fejezet

Az adatkezelő adatai

 

2.1      Az adatkezelő adatai

 

Név:

Siodom-2007 Kft.

Székhely címe:

1138 Budapest, Tahi u. 22. Fsz. 4.

Cégjegyzékszám:

01 09 423188

Adószám:

13887359-2-41

A Társaság vezető tisztségviselője:

 

Ratasics László

 

 

2.2      DPO – Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

 

Adatvédelmi tisztviselő a vállalkozásnál a kötelezettség hiányában nincs kinevezve. Az adatvédelmi feladatok elvégzésével adatvédelmi képviselő került kinevezésre, mely pozíció nem azonos a GDPR rendelet által DPO-Adatvédelmi tisztviselőként jelölt pozícióval. Feladata és kötelezettségei – bár hasonló a DPO feladatkörével – nem tartoznak a GDPR rendelet által meghatározott körbe, így külön bejelentési kötelezettséget sem kell alkalmazni vele tekintetben. A pozíció célja az ügyfelek megkereséseinek egységes és gyors kezelésének biztosítása.

Amennyiben kérdése van társaságunk felé, az alábbi elérhetőségen tud velünk kapcsolatba lépni. Adatvédelmi képviselőnk szívesen áll a rendelkezésére.

 

Adatvédelmi képviselőnk neve:

Ratasics László

Levelezési címe:

1138 Budapest, Tahi u. 22. Fsz. 4.

E-mail címe:

adatvedelem@siodom.com

Telefonszáma:

+36 70 371 5008

 

 

3 fejezet

A kezelt személyes adatok köre, adatkezelési célokként,

külön-külön meghatározva

 

 1. számú cél – Számlázással kapcsolatos adatbázis kezelése

 

 • Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó (neve): Ratasics László

Telefonszám: +36 70 371 5008

E-mail cím: adatvedelem@siodom.com

Adatkezelő adószáma: 13887359-2-41

Adatkezelő neve: Siodom-2007 Kft.

Adatkezelő típusa: társas vállalkozás

Adatkezelő címe: 1138 Budapest, Tahi u. 22. Fsz. 4.

 

 • Tényleges adatkezelés címe: http://www.hu és 1138 Budapest, Tahi u. 22. Fsz. 4.

 

 • Az adatkezelés célja: Számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

 

Adatkezelés céljának leírása: árucikk és szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása.

 

 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]

 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli bizonylatokat tekintve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

 

 • Adatfeldolgozás

Könyvelési szolgáltató

Kapcsolattartó neve: Szabó Gyöngyi

Telefonszám: +36 20 923 7563

E-mail cím: sz.gyongyi@t-online.hu

Adatfeldolgozó neve: ContoLibro Kft.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Számviteli, könyvelési szolgáltatás

Adatfeldolgozó címe: 2013 Pomáz, Álmos utca 6. 4. lház. 1. em. 1.

Adatfeldolgozás helye: 2013 Pomáz, Álmos utca 6. 4. lház. 1. em. 1.

Adatfeldolgozási technológia: számviteli programmal és manuálisan

 

Szoftver szolgáltató

Kapcsolattartó neve: Stygár-Joó János ügyvezető

Telefonszám: +36 30 35 44 789

E-mail cím: info@szamlazz.hu

Adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Szoftverüzemeltetési szolgáltatás

Adatfeldolgozó címe: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Adatfeldolgozás helye: www.szamlazz.hu

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

 

 • Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

 

Személyes adat megnevezése

Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné

Vezetéknév, Keresztnév

Kapcsolattartáshoz, számlázáshoz

E-mail cím

 

kapcsolattartáshoz, technikai művelet végrehajtásához

 

Értesítési telefonszám

Kapcsolattartáshoz

Számlázási név (ha eltér)

Számlázáshoz

 

Számlázási cím (ország, irsz, város, utca, házszám)

 

Számlázáshoz

 

Szállítási cím, amennyiben eltér a számlázási címtől (ország, irsz, város, utca, házszám)

 

Számlázáshoz, szállításhoz

Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges a jelen adatkezelési céllal kapcsolatos adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelhet, tekintve hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott ideig, a bizonylatok keletkezésének évét követő 8 évig tárolja.

 

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

 

 • Érintettek köre: A megvásárolható árut szolgáltatást megrendelő természetes személyek

 

 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre jogosult tagjai, valamint az operatív feladatokat elvégző megbízottjai férnek hozzá.

 

 • Adattovábbítás

Ezen célú adatkezelés során kezelt adatok a jogszabályi kötelezettségek fennállása esetén a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére kerülnek továbbításra.

 

 

 1. számú cél – Minőségi kifogások kezelése, visszavét

 

1.)        Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó (neve): Ratasics László

Telefonszám: +36 70 371 5008

E-mail cím: adatvedelem@siodom.com

Adatkezelő adószáma: 13887359-2-41

Adatkezelő neve: Siodom-2007 Kft.

Adatkezelő típusa: társas vállalkozás

Adatkezelő címe: 1138 Budapest, Tahi u. 22. Fsz. 4.

 

 • Tényleges adatkezelés címe: 1138 Budapest, Tahi u. 22. Fsz. 4.
 • Az adatkezelés célja: A vállalkozás által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

 

 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]

 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: A Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése, valamint a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

 

 • Adatfeldolgozás

Ezen adatkezelési céllal nincs adatfeldolgozási tevékenység.

 

 • Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

Személyes adat megnevezése

Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné

a panasz egyedi azonosítószáma

beazonosíthatóság

a vásárló neve, lakcíme

Törvényi kötelezettség

a panasz leírása

Törvényi kötelezettség

Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges a jelen adatkezelési céllal kapcsolatos adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelhet, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Az adatok kezelésének időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,

A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

 

 • Érintettek köre: A megvásárolható árut szolgáltatást megrendelő természetes személyek

 

 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre jogosult tagjai, valamint az operatív feladatokat elvégző megbízottjai férnek hozzá.

 

 • Adattovábbítás

Ezen célú adatkezelés során kezelt adatok nem kerülnek továbbításra.

 

 

 1. számú cél – Munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő adatkezelése

 

1.)        Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó (neve): Ratasics László

Telefonszám: +36 70 371 5008

E-mail cím: adatvedelem@siodom.com

Adatkezelő adószáma: 13887359-2-41

Adatkezelő neve: Siodom-2007 Kft.

Adatkezelő típusa: társas vállalkozás

Adatkezelő címe: 1138 Budapest, Tahi u. 22. Fsz. 4.

 

 • Tényleges adatkezelés címe: 1138 Budapest, Tahi u. 22. Fsz. 4.

 

 • Az adatkezelés célja: A munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása

 

 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3) bekezdése és az érintett hozzájárulása  – Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont és 6. § (6) bekezdése

 

5.)        Adatfeldolgozás

Könyvelési szolgáltató

Kapcsolattartó neve: Szabó Gyöngyi

Telefonszám: +36 20 923 7563

E-mail cím: sz.gyongyi@t-online.hu

Adatfeldolgozó neve: ContoLibro Kft.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Számviteli, könyvelési, bérszámfejtési szolgáltatás

Adatfeldolgozó címe: 2013 Pomáz, Álmos utca 6. 4. lház. 1. em. 1.

Adatfeldolgozás helye: 2013 Pomáz, Álmos utca 6. 4. lház. 1. em. 1.

Adatfeldolgozási technológia: számviteli programmal és manuálisan

 

 • Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

munkavállaló kapcsán:

 neve,

 születési neve, helye és ideje,

 állampolgársága,

 törzsszáma,

 anyja születési neve,

 lakóhelyének címe, tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől),

 magán-nyugdíjpénztári tagság ténye, belépés ideje (év, hó, nap), bank neve és kódja

 adóazonosító jele,

 társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),

 nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),

 folyószámla száma,

 munkaviszony kezdő napja,

 biztosítási jogviszony típusa,

 heti munkaórák száma,

 telefonszáma,

 családi állapota,

 végzettséget igazoló okmány másolati példánya,

 munka-alkalmassági egészségügyi igazolás,

 munkaköre,

 orvosi alkalmasság ténye,

 erkölcsi bizonyítványának kiállításának dátuma, okmányszáma, kérelem azonosítója,

 a leszámolást követően a munkaköri alkalmassági záró orvosi vizsgálat elvégzésének ténye,

 meghatározott munkakörben vezetési engedély kategóriánkénti egészségügyi alkalmasságának

lejártának időpontja,

 főálláson kívüli munkavégzés esetén jogviszony jellege, munkáltató neve és székhelye, a főálláson kívüli munkahelyen teljesített havi átlagos munkaidő, elvégzendő tevékenység,

 az Mt. 120. § alapján járó pótszabadság igénybevételével kapcsolatosan a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodásának megállapítását igazoló okmány fénymásolata, fogyatékossági támogatásra jogosultságot igazoló okmány fénymásolata, vakok személyi járadékára jogosultságot igazoló okmány fénymásolata

 

Pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes természetbeni juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes iskolakezdési támogatás céljából munkavállaló 16. életévét be nem töltött hozzátartozójának, élettársának

 születési helye és ideje,

 lakcíme,

 anyja neve

 társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám)

 adóazonosító jele,

 érvényes diákigazolvány meglétének ténye

 

Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges a jelen adatkezelési céllal kapcsolatos adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül – de őt tájékoztatva kezelhet.

 

A Munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai a szükséges adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és kezelhetők. (Pl. pótszabadság, családi adókedvezmény)

Személyügyi terület adatkezelésének jogalapja esetenként más jogszabály. Az adatkezelés időtartama az adott területre vonatkozó jogszabályok által meghatározott. (Pl. SZJA törvény Mt.)

A személyügyi adatkezelések körében a nem közvetlenül a munkaviszonyból eredeztetett adatkezelések során minden esetben be kell szerezni, a kezeléshez felhasznált nyomtatványba be kell emelni szövegszerűen – az érintett kifejezett hozzájárulását, az adatkezelés céljának és várható időtartamának megjelölésével.

 

Munkavállalók adatkezelésére vonatkozóan adatvédelmi tájékoztató készült, melynek célja a munkavállalók előzetes tájékoztatása az adatkezelésről.

 

Az adatok kezelésének időtartama:

             az adatkezelés céljának megvalósulásáig, fő szabály szerint

             munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a munkaviszony megszűnéséig,

             munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló

jogszabályokban meghatározott határidőig (a nyugdíjkorhatár elérését követő 5 évig)

 

Az adatok forrása: Az érintettől és egyes esetekben harmadik személytől származó adatok.

 

 • Érintettek köre: A vállalkozás alkalmazottai, egyes esetekben azok hozzátartozói.

 

 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre jogosult tagjai, valamint az erre a célra kinevezett alkalmazottjai férhetnek hozzá.

 

 • Adattovábbítás

Ezen célú adatkezelés során kezelt adatok nem kerülnek továbbításra.

 

 

 1. számú cél – Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés

 

1.)        Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó (neve): Ratasics László

Telefonszám: +36 70 371 5008

E-mail cím: adatvedelem@siodom.com

Adatkezelő adószáma: 13887359-2-41

Adatkezelő neve: Siodom-2007 Kft.

Adatkezelő típusa: társas vállalkozás

Adatkezelő címe: 1138 Budapest, Tahi u. 22. Fsz. 4.

 

2.)        Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: https://facebook.com/boatichu; https://www.instagram.com/boatic_hungary

 

3.)        Az adatkezelés célja: A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook, Instagram oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet

 

4.)         Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja

 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja

 

5.)         Adatfeldolgozás

Az Érintett által megosztott adatok a Facebook.com/ Instagram.com szerverein, felületein futnak, azokra az Adatkezelőnek nincs ráhatása.

 

Bár a Facebook szolgáltatásainak többségét adatkezelőként működteti, bizonyos esetekben adatfeldolgozóként jár el. Amikor a Facebook egy hirdető nevében kezel adatokat, a hirdetőnek megfelelő jogalappal kell rendelkeznie ahhoz, hogy az adatokat a Facebookkal kezeltesse.

Példák olyan esetekre, amikor a Facebook adatfeldolgozóként jár el:

    Adatfájl típusú egyéni célközönség

                                                                 A Facebook egy vállalkozás CRM-adatait használja arra                  a célra, hogy az adatokat az adatbázisunkban szereplő                                                    embereknek megfeleltetve egyéni célközönséget hozzon                 létre hirdetési kampányokhoz.

    Mérés és analitika

                                                                 A Facebook egy hirdető nevében adatokat kezel a                           hirdetési kampányok teljesítményének és elérésének                                                méréséhez, valamint elemzési adatok jelentéséhez a                      hirdetéseket látó és azokra reagáló emberekről.

    Facebook Workplace

                                                                 A Workplace Premium lehetővé teszi egy cég                                  munkavállalói számára, hogy együttműködést                                                                    folytassanak munkatársaikkal a Facebook eszközeinek                   használatával. E szolgáltatás biztosítása céljából                                                                       személyes adatokat kezelünk.

 

Adatfeldolgozó adatai:

E-mail cím/elektronikus levelezés: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Adatfeldolgozó neve: Facebook Ireland Ltd.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: közösségi média felület

Adatfeldolgozó címe: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Adatfeldolgozás helye: www.facebook.com

Adatfeldolgozási technológia: informatikai szoftverrel

A Facebook Inc. a Privacy Shiled tagja, így a Facebook.com felé továbbított adat EGT államba továbbított adatnak minősül.

 

6.)         Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

 

Személyes adat megnevezése

Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné

Érintett publikus neve

azonosításhoz

Érintett publikus fotója

 

azonosításhoz

 

Érintett publikus e-mail címe

kapcsolattartáshoz

érintett közösségi oldalon keresztül

küldött üzenete

 

kapcsolattartás, válaszadás alapja

érintett általi értékelés, vagy más

művelet eredménye

 

minőségjavítás, vagy egyéb művelet

célja

 

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje.

 

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedvelésével. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/„nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő hírfolyamokat.

 

Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videofelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

 

Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

 

Az adatok kezelésének időtartama: Érintett kérésére történő törlés

 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett

 

 • Érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

 

8.)        Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre jogosult tagjai, valamint az operatív feladatokat elvégző megbízottjai férnek hozzá. Harmadik fél számára adat akkor kerül közlésre, ha külön erre a célra szerződött Partner végzi a közösségi oldal marketingjét. Ilyen esetben a Partner az 5. fejezetben került megnevezésre. Továbbá a törvényben meghatározott esetekben hivatalos szervek felé történő továbbítás válhat szükségessé. Fontos kiemelni, hogy a közösségi oldalakon az érintet által megosztott információk, adatok az érintett saját maga által kezelt nyilvánossági beállításokkal jelennek meg, így az ott megadott információk az Adatkezelőtől függetlenül is megjelenhetnek harmadik fél részére. Az így megosztott információkkal kapcsolatban az Adatkezelőnek nincs kötelezettsége.

 

 

 1. számú cél – Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

 

1.)        Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó (neve): Ratasics László

Telefonszám: +36 70 371 5008

E-mail cím: adatvedelem@siodom.com

Adatkezelő adószáma: 13887359-2-41

Adatkezelő neve: Siodom-2007 Kft.

Adatkezelő típusa: társas vállalkozás

Adatkezelő címe: 1138 Budapest, Tahi u. 22. Fsz. 4..

 

2.)        Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: 1138 Budapest, Tahi u. 22. Fsz. 4.., www.boatic.hu

 

3.)        Az adatkezelés célja: Álláspályázatra jelentkezők elbírálása, kapcsolattartás

 

4.)         Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja, A felvételi eljárást követően jogos érdek.

 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja

 

5.)         Adatfeldolgozás

A felvételt nem nyert jelentkezőkkel kapcsolatosan nem történik adatfeldolgozás. A felvételt nyert jelentkezőkre a „3. számú cél –  Munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő adatkezelése” fejezetben rögzítettek vonatkoznak.

 

6.)         Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

 

Személyes adat megnevezése

Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné

Természetes személyazonosító adatok:

•     családi és utóneve

•     születési idő, hely

azonosításhoz

megpályázott pozíció neve

 

jelentkezés beazonosításához

szükséges

 

E-mail cím

kapcsolattartáshoz

csatolt önéletrajz és motivációs levél egyéb adatai

 

pozíció betöltésének elbírálásához

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Érintett az álláspályázat szerinti úton eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A jelentkezés tipikusan, de nem kizárólagosan papír alapon történik.

 

Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt feltételeivel és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be. Ha nem kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés, az Adatkezelő mérlegeli a pályázat,

és így a személyes adatok felhasználását, a személyes interjút.

 

A kiválasztás folyamata a személyes interjúval folytatódik.

 

Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

 

Az adatok kezelésének időtartama: Az Adatkezelő a felvételt nem nyert jelentkezők adatait kezeli (tárolja) a cél megvalósulását (pozíció betöltését) követő 3 évig jogos érdekből, konkrétan abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítani legyen képes, ha az Egyenlő Bánásmód Hatóság vele szemben eljárást kezdeményez (2003. évi CXXV. törvény 17.§).

 

A felvételt nyert jelentkezők megadott adatait a felvételi eljárást követően 5 munkanapon belül, próbaidő kikötése esetén a próbaidő leteltét követően 5 munkanapon belül törli. A felvételi eljárás végeztével a felvételt nyert jelentkezőtől a munkába álláshoz szükséges adatok külön ügymenetben, külön tájékoztató alapján kerülnek rögzítésre.

 

Az Adatkezelő nem álláshirdetésre jelentkezés esetén – vagy álláshirdetésre jelentkezés esetén, de a jelentkező kiválasztását követően – külön hozzájárulás alapján a beérkezéstől számított 3 évig kezeli a megadott adatokat, vagy kérésre azonnal törli azokat.

 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett

 

 • Érintettek köre: A meghirdetett és/vagy a meghirdetés nélküli pozíciókra jelentkezők

 

 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre jogosult tagjai, valamint az operatív feladatokat elvégző megbízottjai férnek hozzá. Továbbá a törvényben meghatározott esetekben hivatalos szervek felé történő továbbítás válhat szükségessé.

 

 

 1. számú cél – Ügyfél-átvilágítás céljából történő adatkezelés

 

1.)        Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó (neve): Ratasics László

Telefonszám: +36 70 371 5008

E-mail cím: adatvedelem@siodom.com

Adatkezelő adószáma: 13887359-2-41

Adatkezelő neve: Siodom-2007 Kft.

Adatkezelő típusa: társas vállalkozás

Adatkezelő címe: 1138 Budapest, Tahi u. 22. Fsz. 4.

 

2.)        Tényleges adatkezelés címe: 1138 Budapest, Tahi u. 22. Fsz. 4.

 

3.)        Az adatkezelés célja: Az érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

 

4.)         Adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapul, kötelező.

 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség (6. és 7-11.§).

 

5.)         Adatfeldolgozás

Hatóság felé történhet adatközlés, ha annak jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak. Más felé adatközlés nem történik.

 

6.)         Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

 

Adatkezelő az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni az említett jogszabály 7. § 2. bek. alapján:

természetes személy

– családi és utónevét,

– születési családi és utónevét,

– állampolgárságát,

– születési helyét, idejét,

– anyja születési nevét,

– lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

– azonosító okmányának típusát és számát;

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

– nevét, rövidített nevét,

– székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címét,

– főtevékenységét,

– képviseletére jogosultak nevét és beosztását,

– kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait,

– cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát,

– egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,

– adószámát.

 

Adatkezelő a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni:

természetes személy esetén

– magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

– külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát,

– jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló – harminc napnál nem régebbi – okiratot, hogy a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta,

– egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént,

– belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,

– külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;

– cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okiratát.

 

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Adatkezelő köteles ellenőrizni a 6. pontban meghatározott, bemutatott, azonosságot igazoló okirat érvényességét.

 

A személyazonosság igazoló ellenőrzése során az Adatkezelő köteles ellenőrizni a meghatalmazott esetében a meghatalmazás érvényességét, a rendelkezésre jogosult rendelkezési jogosultságát, továbbá a képviselő képviseleti jogosultságát.

 

Ha az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához kockázatérzékenységi megközelítés alapján ez szükséges, az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Adatkezelő jogosult a fent meghatározott intézkedéseken túlmenően a személyazonosságra vonatkozó adat nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy olyan nyilvántartás alapján történő ellenőrzésére, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.

 

A 2017. évi LIII. törvény 7. § 8. bek. alapján az Adatkezelő a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az 5. pontban meghatározott adatokat tartalmazó, az 5. pont alapján bemutatott okiratról – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az e törvényben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából – másolatot készít.

 

Az adatok kezelésének időtartama:

Adatkezelő a 2017. évi LIII. törvény 7-11. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig jogosult kezelni.

 

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a pénzügyi információs egység és a felügyeletet ellátó szerv a 2017. évi LIII. törvény alapján tudomására jutott adatot, okiratot a tudomásra jutásától, illetve a birtokába kerülésétől számított tíz évig köteles megőrizni.

 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett

 

 • Érintettek köre:

Az Adatkezelő azon ügyfele (annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá az ügyfelet képviselő meghatalmazottja, minden rendelkezésre jogosult személy, továbbá a külföldi személy kézbesítési megbízottja is, amennyiben ilyen személy kijelölésre kerül), amely az ügylet tárgyát és értékét figyelembe véve az adott törvény alapján annak alanya.

Ha az ügyfél jogi személy, úgy a nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy azonosításán túlmenően a jogi személy azonosítását is el kell végezni.

 

 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre jogosult tagjai, valamint az operatív feladatokat elvégző megbízottjai férnek hozzá. Továbbá a törvényben meghatározott esetekben hivatalos szervek felé történő továbbítás válhat szükségessé.

 

 • Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett az a törvényben meghatározott adatokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a további szolgáltatások nyújtását megtagadni köteles.

 

 

 

 

 1. számú cél – Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

 

1.)        Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó (neve): Ratasics László

Telefonszám: +36 70 371 5008

E-mail cím: adatvedelem@siodom.com

Adatkezelő adószáma: 13887359-2-41

Adatkezelő neve: Siodom-2007 Kft.

Adatkezelő típusa: társas vállalkozás

Adatkezelő címe: 1138 Budapest, Tahi u. 22. Fsz. 4.

 

 • Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: https://www.boatic.hu

 

3.)        Az adatkezelés célja: Ingyenes bemutatóanyagok küldése, szerződés teljesítése, szerződés előkészítése, azon érintettek részére, akik azt kifejezetten kérték.

 

4.)        Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]

 

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli bizonylatokat tekintve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

 

5.)        Adatfeldolgozás

Tárhelyszolgáltató

Telefonszám: +36 1 432 3232

E-mail cím: support@dotroll.com

Adatfeldolgozó neve: DotRoll Kft.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Tárhely üzemeltetési szolgáltatás

Adatfeldolgozó címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Adatfeldolgozás helye: www.boatic.hu, Az adatfeldolgozó tulajdonában lévő szerverek fizikai elhelyezkedése: 1101 Budapest Expo tér 5–7. irodaházban található Docler szerverterem, és a Magyar Telekom adatközpontja, Budaörs DC- 2040 Budaörs, Ipartelep utca 13–15. A szerverterem alkalmazottai nem rendelkeznek hozzáféréssel a szerverekhez.

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

 

 

6.)        Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok – Bérlő, bérbeadó esetén:

 

Személyes adat megnevezése

Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné

Felhasználónév (kötelező)

Szolgáltatás igénybevételéhez

E-mail cím (kötelező)

 

ide küldjük a technikai információkat

 

Jelszó (kötelező)

Belépéshez (titkosítva tárolt)

ÁSZF elfogadása (kötelező)

Jogszabályi kötelezettség igazolása

Adatvédelmi Tájékoztató olvasásának igazolása (kötelező)

Jogszabályi kötelezettség igazolása

Számlázási adatok – csak bérbeadók esetén (kötelező – nem nyilvános adat)

Szolgáltatás igénybevételéhez, számlázáshoz

Név (vezetéknév, keresztnév)  (opcionális)

Kitöltés esetén ez látszik a hirdetési felületen a felhasználónév helyett

 

Telefonszám (opcionális)

Megvalósult tranzakció során a Bérlő-Bérbeadó közötti gyors kommunikációhoz

 

Weboldal elnevezése (opcionális)

Bérlő-bérbeadó közötti bizalom erősítése céljából

Rólam (rövid személyes információ) (opcionális)

Bérlő-bérbeadó közötti bizalom erősítése céljából

Profilkép (opcionális)

Bérlő-bérbeadó közötti bizalom erősítése céljából

IP cím

a feliratkozó későbbi azonosíthatósága

Feliratkozás pontos időpontja

technikai művelet végrehajtása

 

A felhasználónév, e-mail cím, jelszó megadása elengedhetetlenül szükséges a szerződés teljesítéséhez, a felhasználónév és név a beazonosítást segíti, az e-mail cím pedig azért szükséges, mert erre a címre történik a technikai információk küldése. Az ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztatók megismerésének visszaigazolása jogszabályi kötelezettség. Számlázási adatok megadása Bérlők esetén a számlázás miatt elengedhetetlen. Név, telefonszám, weboldal elnevezése, rövid személyes információ, profilkép megadása nem kötelező, de a Bérlő – Bérbeadó közötti bizalom kialakításához hasznos lehet. A feliratkozás időpontját és az IP-címet nem kell megadni, ezen adatokat az adatkezelő weboldala – az érintett hozzájárulása alapján – automatikusan rögzíti.

 

Az érintettekre vonatkozó adatok – Kapcsolatfelvételi űrlap esetén:

Személyes adat megnevezése

Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné

Teljes név (kötelező)

Válasz címzéséhez

E-mail cím (kötelező)

 

ide küldjük a kért információkat

 

Weboldal (opcionális)

Ügyfél pontosabb megismeréséhez

Üzenet (kötelező)

Kapcsolatfelvétel céljából

Adatvédelmi Tájékoztató megismerésének visszaigazolása (kötelező)

Jogszabályi kötelezettség

IP cím

a feliratkozó későbbi azonosíthatósága

Feliratkozás pontos időpontja

technikai művelet végrehajtása

 

A teljes név, e-mail cím, üzenet megadása elengedhetetlen a kapcsolatfelvétel lebonyolításához. A Weboldal megadása opcionális, segít az ügyfélre szabott választ pontosítani. Az Adatvédelmi Tájékoztató megismerésének visszaigazolása jogszabályi kötelezettség. A feliratkozás időpontját és az IP-címet nem kell megadni, ezen adatokat az adatkezelő weboldala – az érintett hozzájárulása alapján – automatikusan rögzíti.

Az adatok kezelésének időtartama: Érintett kérésére történő törlés, fizetett szolgáltatás igénybevétele esetén az adatkezelő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott ideig, a bizonylatok keletkezésének évét követő 8 évig tárolja.

 

Adatkezelés időtartama: leiratkozáskor azonnal vagy az érintett – törlésre irányuló – kérésétől számított 5 munkanapon belül. Számlázás esetén a bizonylatok keletkezésének évét követő 8 év.

 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett

 

7.)        Érintettek köre: Az űrlapot kitöltő természetes személyek

 

 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre jogosult tagjai férnek hozzá.

 

 

 1. számú cél – Hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés

 

1.)        Jelenleg nincs hírlevélküldési szolgáltatás.

 

Személyes adat megnevezése

Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné

 

 

 

 

 

 

 

 1. fejezet

Az adatkezelő egyedi adatkezelése

 

Jelen esetben nem releváns

 

 

 1. fejezet

Adattovábbítások

 

A Vállalkozás személyes adatokat harmadik személyek részére nem továbbít, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, adóhatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett a Vállalkozás rendelkezésre bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

A fentieken túl az érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag az érintett  hozzájárulása alapján kerülhet sor. Amennyiben az érintett hozzájárulására van szükség, úgy az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet és hozzájárulást kér az adattovábbításhoz.

 

 

 

 

 1. fejezet

Cookie-k (Sütik)

 

6.1      Mi a süti (cookie)?

 

A süti (cookie) egy kisméretű szöveges fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön meglátogat egy weboldalt. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban.

 

6.2      Miért használunk sütiket?

 

Sütiket használunk oldalaink fejlesztésére,

Felhasználói élmény növelésére,

Oldalaink kezelésének megkönnyítése érdekében,

Információszerzésre felhasználói szokásokról,

Célzott hirdetések elhelyezésére.

 

6.3      Milyen sütiket használunk?

 

A sütik számos feladatot látnak el, amelyek közül néhányat az alábbiakban kiemelünk:

 

A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet sütik

Ezek a sütik azért szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék oldalainkat, az oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Ha bezárja böngészőjét, ezek a sütik automatikusan törlődnek a számítógépéről. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

 

Teljesítményt biztosító sütik

Ezeket a sütiket többek között arra használjuk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy látogatóink melyik oldalainkat keresik fel, hogyan és milyen rendszerességgel használják oldalainkat, milyen hosszú ideig tartózkodtak egy adott oldalon. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük itt  tájékozódjon:

(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)

 

Kampányaink sikerességének mérésére hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütiket is használunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking).

 

Funkcionális sütik

Ezen sütik segítségével az Ön által a felületeken végzett műveletek megjegyzésre kerülnek szolgáltatásaink színvonalának növelése érdekében.

 

Célzó és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek a felhasználási célja, hogy felhasználói csoportokat képezve releváns hirdetéseket és tartalmakat lehessen megjeleníteni. Ezek segítségével Ön csak a feltételezett érdeklődési körének megfelelő hirdetésekkel fog találkozni, amit az interneten felkeresett információk alapján algoritmus dolgoz ki. Az ezzel kapcsolatos folyamat manuális beavatkozással történik.

 

Ezeket a sütiket az Ön gépén tárolja a rendszer. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak.

 

Használunk remarketing szolgáltatásokat, például a Google AdWords remarketing szolgáltatást is, azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz. Ezeket a sütiket Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében (https://www.google.com/settings/u/0/ads) tilthatja le az ott található utasítások szerint. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről itt (http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/) tájékozódhat.

 

6.4      Süti beállítások

 

Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha törölni akarja oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az alábbi linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ:

 

Google Chrome:  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se#w_sakti-beaallagtaasok

 

Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek, vagy a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

 

A vállalkozás weboldalain a süti kezelést a CookieBot online eszközzel végezzük, így az mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.

 

Részletes, naprakész információkat a weboldalra először fellépve a legördülő süti-sáv tartalmaz.

 

 1. fejezet

Az érintett jogai

 • Tájékoztatáshoz való jog

 

A vállalkozás megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A vállalkozás Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója elektronikus formában a: www.boatic.hu weboldal láblécében érhető el.

 

 • Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy) (továbbiakban: érintett) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezelő felé intézett kérelem útján történő információszerzésen kívül az érintett a személyes adatait érintő adatkezelésekről az adatvédelmi nyilvántartásból is tájékozódhat. Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

7.3      Helyesbítés joga – Kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését

 

Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a helyesbítési kérelemben szereplő személyes adatot, hogy az valóban nem felel e meg a valóságnak. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

 

 • Törléshez való jog – Kérelmezheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését

 

Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok törlését vagy zárolását. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot, ha

 • annak kezelése jogellenes;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Az adatkezelő a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog – Az érintett kérelmezheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – korlátozását

 

Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatok zárolása során az adatkezelő a személyes adatokat azonosító jelzéssel látja el további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

Az adatkezelő akkor korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok zárolását, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Az adatkezelő, a zárolásról, értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

 • Adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Az adatkezelő felé intézett kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

 

Postai levelezés során: 1138 Budapest, Tahi u. 22. Fsz. 4..

E-mail cím: adatvedelem@siodom.com

 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet kérelmének tárgyával kapcsolatban vagy a kérelem elutasításáról.

 

7.8      Tiltakozás joga – Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

 

Az érintett – nyilatkozat formájában – az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás
 • vagy tudományos kutatás céljára történik.

 

A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes adatának vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

 • Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

 

 

 1. fejezet

Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

 

 • Első körben az adatkezelőnél éljen panaszával

 

Abban, Ön, mint érintett úgy gondolja, hogy adatkezelő a személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsértette személyiségi jogát, javasoljuk, hogy panaszával első körön az adatkezelőhöz forduljon.

 

A panaszát az adatkezelő az alábbi elérhetőségein fogadja:

Postai levelezés során: 1138 Budapest, Tahi u. 22. Fsz. 4.

Telefon: +36 70 371 5008

E-mail cím: adatvedelem@siodom.com

 

Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő válasza nem érkezik meg önhöz ezen határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de azzal nem ért egyet, úgy fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró hatósághoz.

 

 

 • Másod sorban forduljon a Hatósághoz

 

Abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése kapcsán keletkező panaszával az adatkezelőt már megkereste, de a rá – jogszabályilag – meghatározott időn belül nem válaszolt önnek, vagy válaszolt, de válaszával ön nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

 

A NAIH elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

A Hatóság levelezési címe: 1374, Budapest Pf. 603.

Telefon: 0613911400

www.naih.hu

 

 

 • Végső esetben forduljon Bírósághoz

 

Az érintett az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat:

A per során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 • jogainak megsértése esetén, valamint
 • ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozási kérelem alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve,
 • ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül),
 • ha a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén (a kérelem kézhezvételét követő 25 nap után), ha, az érintett az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait nem fogadja el,
 • ha az adatkezelő megtagadja az érintett adatkezelő kérelmét az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, bírósághoz fordulhat.

 

 

 

 1. fejezet

Adatvédelem

 

 • Adatvédelmi incidens

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

 

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

 

 

9.2      Általános adatvédelmi szabályozások

 

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét, így:

 • Az adatkezelő (illetve az általa megbízott az adatfeldolgozó) gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolva és az érintetthez rendelve.
 • Az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választották, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve azon eseteket, amikor ez aránytalan nehézséget jelent az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak.

 

 1. fejezet Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

A vállalkozás a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 1. fejezet Adatvédelmi kisokos

a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok ­ teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép­, hang­ vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj­ vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége; az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezáltal a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik.

 

Adattulajdonos jogérvényesítési kérelem:

hu_HU